Pháp luật

Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ 4 đến 2030

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 (Chiến lược) nhằm chủ động tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cơ bản làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; từng bước sáng tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và sức khỏe của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ quá trình ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công tác bảo vệ an ninh mạng.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới;

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu;

- Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm;

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

- Hoàn thành xây dựng Chính phủ số;

- Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Một số định hướng trọng tậm của Chiến lươc:

1. Nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách: xây dựng thể chế mới cho các công nghệ mới, mô hình, thực tiễn kinh doanh mới; Chính phủ số và an toàn an ninh mạng; thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

2. Phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu

3. Phát triển nguồn nhân lực

4. Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

5. Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia: Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu; xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

6. Đầu tư, nghiên cứu, phát triển một số công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ trong y học, internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối...

7. Mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Xây dựng, Công an, Bộ Giao thông vận tải, Y tế, Nội vụ, Ủy ban nahan dân cấp tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện Chiến lược

Các Hiệp hội doanh nghiệp trung ương và địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược đến cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động thực hiện chuyển đổi số và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ý kiến (0)
TIN MỚI

HNEW sẽ thực hiện chuỗi hành trình “Đi một ngày đàng - Học...

Ngày 08/6/2024, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức sơ...

HNEW cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng CWD trong các hoạt...

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Hội tập trung đào tạo phát triển...

Trong hai ngày 2-3/6/2024, Ban Xã hội-Cộng đồng đã trao 100 con dê...